Ziekmelden

Als uw kind ziek is, vragen we u dit bij voorkeur te melden tussen 8.15-8.25 u. Als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, verzoeken we u de school vóór aanvang van de lesdag op de hoogte te brengen. U kunt dit doen via Social Schools. 

Mocht het echt niet anders kunnen dan onder schooltijd, dan kunt u met uw kind naar de tandarts, huisarts of specialist. Wilt u dit dan wel ruim van tevoren aangeven bij de leerkracht van uw kind(eren).

Verlof aanvragen

In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof: bijvoorbeeld voor een familiejubileum of bij overlijden van een familielid. Het verlof moet, uitgezonderd bij overlijden, altijd 6 weken van te voren schriftelijk aangevraagd worden. Hiervoor moet een verlofbrief worden ingevuld en ondertekend worden door de directeur. Deze verlofbrief is op te vragen bij de directie.

Ongeoorloofd verzuim wordt altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar. Hier kunt u ook in beroep, als u van mening bent dat ten onrechte geen verlof is verleend.

Aanvraagformulier Verlof Kindcentrum De Wijde Blik.pdf

Samenwerkende partijen