MR + OR

Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (afgekort MR), dat is vastgelegd in de “Wet Medezeggenschap op Scholen”. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie van Kindcentrum De Wijde Blik. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, maar bijvoorbeeld ook de huisvesting van de school en de sollicitatieprocedure.

De MR van De Wijde Blik bestaat uit leraren en ouders die door hun achterban zijn gekozen: Anne Marie Snijders en Hans van der Net (namens het team) en Karim Didouch, Astrid van Hooren en Samira Charkaoui (namens de ouders). De ouders hebben kinderen in verschillende groepen, en weten daardoor goed wat er leeft onder de ouders. De directie (Nick Homan-Dijkstra) woont de vergaderingen, op verzoek, bij en heeft een informerende rol. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Meld u dan aan bij onderstaand mailadres. Vragen aan de MR kunnen gemaild worden naar: mr@ikcdewijdeblik.nl.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Openbaar Onderwijs (GMR) bespreekt schooloverstijgende voorstellen en overlegt regelmatig met het College van Bestuur van Stip Hilversum (Leonie van Meeteren en Caroline van Veen). Vanuit de MR zit op dit moment Karim Didouch in de GMR. 


Ouderraad

De ouderraad van Kindcentrum De Wijde Blik bestaat uit een groep enthousiaste ouders die graag een bijdrage wil leveren aan een leuk, gezellig en leerzaam klimaat op school. De ouderraad vergadert vier keer per jaar en heeft zo nodig, buiten de vergaderingen om overleg met directie of medezeggenschapsraad. Vanuit de ouderraad worden commissies gevormd die samen met een of twee leerkrachten een activiteit uitwerken. Tijdens de ouderraad vergaderingen wordt de voortgang van activiteiten besproken, activiteiten achteraf geëvalueerd en worden ideeën geopperd. De activiteiten worden in het begin van het schooljaar gepland in overleg met directie en team en worden vastgelegd in een activiteitenplan. Ook neemt de ouderraad een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Ideeën, vragen van algemene aard maar ook geluiden van zorg kunnen worden geuit bij de OR. De OR zorgt ervoor dat deze worden gedeeld met de directie of MR. De ouderraad bestaat uit 5 ouders en 1 teamlid.

In overleg met het team en de directie hebben we voor het komende schooljaar weer een activiteitenplan opgesteld. Wij blijven actief en doen alles met veel plezier.
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Pasen
  • Suikerfeest
  • Koningsspelen 

Wilt u niet deelnemen aan de ouderraad maar wilt u wel betrokken zijn bij activiteiten, dan kunt u zich natuurlijk altijd aanmelden bij een van de leden van de ouderraad. Actieve ouders zijn er nooit teveel! De activiteiten worden gefinancierd vanuit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad zorgt voor een verantwoorde besteding van het budget en publiceert een financieel jaarverslag.

Samenwerkende partijen