Missie:

Leren doe je samen! Wij vertalen plezier op school naar samen spelen, samen werken en samen leren.

Visie:

Wij vertalen plezier op school naar samen spelen, samen werken en samen leren. Wat je leuk vindt leer je makkelijker. Kinderen zijn op school om te leren. De leerkracht motiveert en stimuleert hen en heeft overzicht over de leerontwikkeling. Leren mag een feest zijn. Om goed te kunnen leren en je talent te kunnen ontwikkelen is er een basis nodig van vertrouwen, plezier, lef en samenwerking tussen kind, ouders en school.

Wij zijn er voor alle kinderen van welke levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geaardheid of geslacht dan ook. Deze verschillen zijn een verrijking voor ons onderwijs. Kinderen mogen laten zien wie ze (willen) zijn. Vanuit onze verschillen vormen we samen één school.

Wederzijds respect, normen en waarden zijn hierbij van groot belang. Zo houden we het leuk met elkaar en gaan alle leerlingen elke dag met plezier naar school. Onze school heeft een eigen identiteit, profiel en achtergrond en is diepgeworteld in de wijk Kerkelanden. Wij richten ons onderwijs in op basis van onze vijf kernwaarden.

Kernwaarden:

Plezier
Deze kernwaarde staat niet voor niets bovenaan. In alles willen wij het plezier ontdekken: bij de kinderen, bij de medewerkers, bij de ouders en in de uitstraling van ons gebouw. Een kind moet ’s morgens lachend onze school binnenkomen en ook met een lach ’s middags weer naar huis gaan. Pas dan doen wij het goed!

Verwondering
Wij werken continu aan een leerrijke speel-, werk- en leeromgeving. De lokalen, de bibliotheek en het schoolplein zorgen voor verwondering. Verwondering zorgt voor uitdaging en uitdaging zorgt voor motivatie. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en staan vol verwondering in het leven. Wij prikkelen deze nieuwsgierigheid door een betekenisvolle context te scheppen en een betrokken en gemotiveerde houding te stimuleren.

Welbevinden
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen. Een kind dat zich vertrouwd en gewaardeerd voelt, kan de wereld ontdekken en zich optimaal ontwikkelen. Wij benaderen kinderen daarom altijd vanuit een positieve (Kanjer)houding. We kijken naar hun initiatieven en spelen daarop in door ons in te leven in hun wereld. Wij vinden het onze taak kinderen in een veilig en gestructureerd pedagogisch klimaat uit te dagen het beste uit zichzelf naar boven te halen. Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in anderen draagt hieraan bij.

Talentontwikkeling
Wij willen elk kind laten stralen en hebben aandacht voor de brede ontwikkeling. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. Kinderen ervaren ruimte om hun talenten te ontdekken in een uitdagende en prikkelende omgeving. Talentontwikkeling draagt bij aan zelfontplooiing en plezier. We motiveren kinderen in hun eigen talenten te geloven, zichzelf te uiten en grenzen te verleggen. Bij ons kunnen kinderen eindeloos spelen, werken, leren, ontdekken en beleven.

Toekomstgericht
Ons onderwijsaanbod levert de leerlingen vaardigheden op om in de toekomst te kunnen groeien naar zelfstandigheid. Er worden moderne onderwijsmethoden en lesmaterialen gebruikt en digitale leermaterialen worden dagelijks ingezet. De organisatie is voortdurend bezig zichzelf te verbeteren. We zijn ambitieus en spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen.

Samenwerkende partijen