Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool heeft een medezeggenschapsraad (afgekort MR), dat is vastgelegd in de “Wet Medezeggenschap op Scholen”. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie van Kindcentrum De Wijde Blik. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, maar bijvoorbeeld ook de huisvesting van de school en de sollicitatieprocedure.

De MR van De Wijde Blik bestaat uit leraren en ouders die door hun achterban zijn gekozen: Anne Marie Snijders en Hans van der Net (namens het team) en Karim Didouch en Astrid van Hooren (namens de ouders). De ouders hebben kinderen in verschillende groepen, en weten daardoor goed wat er leeft onder de ouders. De directie (Nick Homan-Dijkstra) woont de vergaderingen, op verzoek, bij en heeft een adviserende rol. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Meld u dan aan bij onderstaand mailadres. Vragen aan de MR kunnen gemaild worden naar: mr@ikcdewijdeblik.nl.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Openbaar Onderwijs (GMR) bespreekt schooloverstijgende voorstellen en overlegt regelmatig met het bestuur van STIP Hilversum (Geert Looyschelder). Vanuit de MR zit op dit moment Karim Didouch in de GMR.

Samenwerkende partijen