Ouderraad

De ouderraad van Kindcentrum De Wijde Blik bestaat uit een groep enthousiaste ouders die graag een bijdrage wil leveren aan een leuk, gezellig en leerzaam klimaat op school. De ouderraad vergadert vier keer per jaar en heeft zo nodig, buiten de vergaderingen om overleg met directie of medezeggenschapsraad. Vanuit de ouderraad worden commissies gevormd die samen met een of twee leerkrachten een activiteit uitwerken. Tijdens de ouderraad vergaderingen wordt de voortgang van activiteiten besproken, activiteiten achteraf geëvalueerd en worden ideeën geopperd. De activiteiten worden in het begin van het schooljaar gepland in overleg met directie en team en worden vastgelegd in een activiteitenplan. Ook neemt de ouderraad een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Ideeën, vragen van algemene aard maar ook geluiden van zorg kunnen worden geuit bij de OR. De OR zorgt ervoor dat deze worden gedeeld met de directie of MR. De ouderraad bestaat uit 5 ouders en 1 teamlid:

 • Rachida Didouch - Bellali (voorzitter)
 • Brenda van der Laan  
 • Najiha Bochhah 
 • Fatima Karraz 
 • Martina Hart
 • Gidget Kegel (vanuit het team)

In overleg met het team en de directie hebben we voor het komende schooljaar weer een activiteitenplan opgesteld. Wij blijven actief en doen alles met veel plezier.
 • Sinterklaasfeest
 • Kerstfeest
 • Pasen
 • Suikerfeest
 • Koningsspelen 

Wilt u niet deelnemen aan de ouderraad maar wilt u wel betrokken zijn bij activiteiten, dan kunt u zich natuurlijk altijd aanmelden bij een van de leden van de ouderraad. Actieve ouders zijn er nooit teveel! De activiteiten worden gefinancierd vanuit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad zorgt voor een verantwoorde besteding van het budget en publiceert een financieel jaarverslag.

 

Samenwerkende partijen